بانکدار جهانی

1,620,000ریال

نویسنده: ویلیام آر. رودز

ترجمه: فرزانه قوجلو

نوریل روبینی، موسس و عضو هئیت مدیره موسسه اقتصادی روبینی در مورد این کتاب می گوید: خواندن این کتاب امری ضروری است. بیل رودز حوادث بسیاری را از سر گذرانده است. تجارت و درس هایی که او آموخته، برای تمام کسانی که در امور مالی و روابط بین المللی دستی دارند، ارزشمند است. برخی از این درس ها را می توان به مشکلاتی تعمیم داد که در منطقه یورو و دیگر اقتصادهای پیشرفته امروز رخ داده است. وی یکی از معدود کسانی است که آنچه را ما امروز رکورد عظیم می نامیم، پیش بینی کرده بود. بسیاری از افراد در آن زمان حرفش را باور نکردند، اما حق با او بود.

توضیحات

نوریل روبینی، موسس و عضو هئیت مدیره موسسه اقتصادی روبینی در مورد این کتاب می گوید: خواندن این کتاب امری ضروری است. بیل رودز حوادث بسیاری را از سر گذرانده است. تجارت و درس هایی که او آموخته، برای تمام کسانی که در امور مالی و روابط بین المللی دستی دارند، ارزشمند است. برخی از این درس ها را می توان به مشکلاتی تعمیم داد که در منطقه یورو و دیگر اقتصادهای پیشرفته امروز رخ داده است. وی یکی از معدود کسانی است که آنچه را ما امروز رکورد عظیم می نامیم، پیش بینی کرده بود. بسیاری از افراد در آن زمان حرفش را باور نکردند، اما حق با او بود.