راهنمای مدیر در مدیریت بحران

1,440,000ریال

نویسنده: جاناتان برنشتاین

ترجمه: امید تشت زر

کتاب حاضر، مهارت های اصلی و دانشی را که برای مقابله با بحران های اجتناب ناپذیر هر نوع تجارت یا سازمانی لازم است، ارائه می دهد. این مجموعه با بررسی زوایای مختلف مدیریت بجران (از جمله تعریف و پیش بینی بحران، آموزش بحران و واکنش نسبت به بحران) به شما کمک می کند تا بتوانید در هر موقعیتی از تجارت، شغل و حتی زندگی، هر نوع بحرانی را به آرامی و با حداقل پراکندگی، از طریق موثرترین تاکتیک ها پشت سر بگذارید.

توضیحات

کتاب حاضر، مهارت های اصلی و دانشی را که برای مقابله با بحران های اجتناب ناپذیر هر نوع تجارت یا سازمانی لازم است، ارائه می دهد. این مجموعه با بررسی زوایای مختلف مدیریت بجران (از جمله تعریف و پیش بینی بحران، آموزش بحران و واکنش نسبت به بحران) به شما کمک می کند تا بتوانید در هر موقعیتی از تجارت، شغل و حتی زندگی، هر نوع بحرانی را به آرامی و با حداقل پراکندگی، از طریق موثرترین تاکتیک ها پشت سر بگذارید.