رهبری و تحول

1,800,000ریال

نویسندگان: اساتید مدرسه بازرگانی هاروارد

ترجمه: لیلا وطن دوست

سطح پنجم، به بالاترین سطح در رتبه بندی قابلیت های مدیران اجرایی اشاره دارد. توجه داشته باشید که رهبران بقیه سطوح، اگر چه قادرند موفقیت های شایان ذکری خلق کنند اما به هیچ وجه نمی توانند شرکت را از سطح خوب به همواره عالی ارتقا دهند. برای ارتقا یک شرکت از سطح خوب به عالی، وجود رهبر سطح پنجمی که زمام امور را به دست گیرد، الزامی است. در غیر این صورت چنین نتیجه ای حاصل نخواهد شد. رهبران سطح پنجم، ترکیب نادر و معما گونه ای از رفتار دارند که با فرضیات «چگونه ساخته شدن یک رهبر ممتاز» در تضاد است.

توضیحات

سطح پنجم، به بالاترین سطح در رتبه بندی قابلیت های مدیران اجرایی اشاره دارد. توجه داشته باشید که رهبران بقیه سطوح، اگر چه قادرند موفقیت های شایان ذکری خلق کنند اما به هیچ وجه نمی توانند شرکت را از سطح خوب به همواره عالی ارتقا دهند. برای ارتقا یک شرکت از سطح خوب به عالی، وجود رهبر سطح پنجمی که زمام امور را به دست گیرد، الزامی است. در غیر این صورت چنین نتیجه ای حاصل نخواهد شد. رهبران سطح پنجم، ترکیب نادر و معما گونه ای از رفتار دارند که با فرضیات «چگونه ساخته شدن یک رهبر ممتاز» در تضاد است.