ضمانت نامه ریالی

1,670,000ریال

نویسندگان: علیرضا پویان شاد، مرجان محمدی

ضمانت نامه بانکی، سندی است که به موجب آن بانک صادر کننده ضمانت نامه اجرای تعهدات مشتری خود را در مقابل شخص ثالث تضمین می کند. صدور ضمانت نامه با توجه به ویژگی های آن همواره مورد توجه بانک ها بوده است. این کتاب در راستای آموزش اصول اجرایی صدور ضمانت نامه و پاسخگویی به ابهامات همکاران بانکی و مشتریان آنها تدوین گردیده که شامل تعاریف و مفاهیم اولیه مربوط به ضمانت نامه ریالی و دستور العمل اجرایی آن است. برای درک بهتر مطالب، مسائل کاربردی صدور ضمانت نامه به همراه حل آنها به زبان ساده و بر اساس آخرین آیین نامه بانک مرکزی ارائه شده است و نمونه موافقت نامه، فرم ها و قراردادهای تعدادی از بانک ها نیز به آن ضمیمه شده است.

توضیحات

ضمانت نامه بانکی، سندی است که به موجب آن بانک صادر کننده ضمانت نامه اجرای تعهدات مشتری خود را در مقابل شخص ثالث تضمین می کند. صدور ضمانت نامه با توجه به ویژگی های آن همواره مورد توجه بانک ها بوده است. این کتاب در راستای آموزش اصول اجرایی صدور ضمانت نامه و پاسخگویی به ابهامات همکاران بانکی و مشتریان آنها تدوین گردیده که شامل تعاریف و مفاهیم اولیه مربوط به ضمانت نامه ریالی و دستور العمل اجرایی آن است. برای درک بهتر مطالب، مسائل کاربردی صدور ضمانت نامه به همراه حل آنها به زبان ساده و بر اساس آخرین آیین نامه بانک مرکزی ارائه شده است و نمونه موافقت نامه، فرم ها و قراردادهای تعدادی از بانک ها نیز به آن ضمیمه شده است.