لطفا میخ شوید در رفتار سازمانی

1,490,000ریال

نویسنده: مهدی بنی اسدی

امروزه یکی از مهم ترین نقش های مدیر، توانایی برقراری ارتباط صحیح با کارکنان است. گذاشتن دستی روی شانه، لبخندی بر لب و عشقی در نگاه، می تواند محیط کار را برای کارکنان چنان جذاب کند که هر روز با اشتیاق بیشتری در محیط کار حاضر شوند و با انرژی و عشق بیشتری کار کنند.

توضیحات

امروزه یکی از مهم ترین نقش های مدیر، توانایی برقراری ارتباط صحیح با کارکنان است. گذاشتن دستی روی شانه، لبخندی بر لب و عشقی در نگاه، می تواند محیط کار را برای کارکنان چنان جذاب کند که هر روز با اشتیاق بیشتری در محیط کار حاضر شوند و با انرژی و عشق بیشتری کار کنند.
دل افزاری دانشی است که به همراه علوم سخت افزار و نرم افزار به کمک مدیران آمده است. عوامل روحی روانی و رفتار سازمانی مدیران با زیردستان، مهم ترین عامل برای شوق آفرینی و محرک کارآیی و خلاقیت است. از این رو در این کتاب به مهم ترین عوامل رفتاری اثرگذار بر نیروی کار پرداخته شده است.