مدیریت بحران ۳٫۱

2,350,000ریال

نویسندگان: ویلیام ریک کراندال، جان ایی اسپیلان، جان ای پارنل

ترجمه: امید تشت زر

مدیریت بحران نباید واکنشی صرف به یک حادثه ناگوار باشد، بلکه باید طرز فکر مدیریت در چارچوب استراتژیک پیشگیرانه ای باشد که مدام در حال تمرین شدن است. پس از بررسی های طولانی، چارچوبی که باید برای کتاب در نظر گرفته می شد، سرانجام مشخص شد. مدیریت بحران بک فرایند است، نه یک رویداد واکنشی که گاه و بیگاه رخ می دهد. چهار مرحله ای که مطرح می کنیم باید در فرایند مدیریت استراتژیک سازمان گنجانده شود.

توضیحات

مدیریت بحران نباید واکنشی صرف به یک حادثه ناگوار باشد، بلکه باید طرز فکر مدیریت در چارچوب استراتژیک پیشگیرانه ای باشد که مدام در حال تمرین شدن است. پس از بررسی های طولانی، چارچوبی که باید برای کتاب در نظر گرفته می شد، سرانجام مشخص شد. مدیریت بحران بک فرایند است، نه یک رویداد واکنشی که گاه و بیگاه رخ می دهد. چهار مرحله ای که مطرح می کنیم باید در فرایند مدیریت استراتژیک سازمان گنجانده شود.