مهربان تر از مرگ

500,000ریال

نویسنده: ناصر پروانی

تارو پود بدنم درد میکند. انگار سلول به سلول تنم را نشانه های بیماری در برگرفته است. نشد هرچه تلاش کردیم، علم و تجربه نتوانستند مرهمی بر دردهایمان بگذارند. تا عاقبت مرگ رسید و تمام دردها را پایان بخشید. دلتنگ تر از خودِ واژه ی جدایی بودم.جداتر از واژه ی دلتنگی .نرسیدن در دهلیزهای قلبم بیداد میکرد.
این رمان اجتماعی ،عاشقانه چهارمین رمان و هفدهمین کتابم هست و تمام عواید فروش کتاب جهت تامین لوازم التحریر کودکان بی بضاعت هزینه می شود.

توضیحات

تارو پود بدنم درد میکند. انگار سلول به سلول تنم را نشانه های بیماری در برگرفته است. نشد هرچه تلاش کردیم، علم و تجربه نتوانستند مرهمی بر دردهایمان بگذارند. تا عاقبت مرگ رسید و تمام دردها را پایان بخشید. دلتنگ تر از خودِ واژه ی جدایی بودم.جداتر از واژه ی دلتنگی .نرسیدن در دهلیزهای قلبم بیداد میکرد.
این رمان اجتماعی ،عاشقانه چهارمین رمان و هفدهمین کتابم هست و تمام عواید فروش کتاب جهت تامین لوازم التحریر کودکان بی بضاعت هزینه می شود.