نلسون ماندلا، تصویری از یک مرد فوق العاده

1,270,000ریال

نویسنده: ریچارد استنگل

ترجمه: محمد احدی، نگار نادور

این اثر توسط ریچارد استنگل، سردبیر مجله تایم، پس از 3 سال همکاری و همنشینی او با نلسون ماندلا نگاشته شده است. نویسنده، نتیجه چندین ساعت مکالمه خودمانی با ماندلا را در شانزده فصل که هر یک آموزه ای برای زندگی محسوب می شود، ارائه کرده است.استنگل در اثر « نلسون ماندلا، تصویری از یک مرد فوق العاده » به بازگو کردن لحظاتی می پردازد که در پی آن، پدر بزرگ آفریقای جنوبی در ورطه امتحان قرار گرفته و دانش و خردی که در پی زندگانی طولانی خود آموخته است را در اختیار ما قرار می دهد. این کتاب الهام بخش و عمیق، روح این مرد فوق العاده، مبارز، فدایی، زمامدار و رهبر اخلاقی را به تصویر کشیده و باعث می شود به خود نگاهی بیاندازیم، باورهای خود را بازنگری کنیم و در مورد میراثی که از خود به جای خواهیم گذاشت، بیندیشیم.

توضیحات

این اثر توسط ریچارد استنگل، سردبیر مجله تایم، پس از ۳ سال همکاری و همنشینی او با نلسون ماندلا نگاشته شده است. نویسنده، نتیجه چندین ساعت مکالمه خودمانی با ماندلا را در شانزده فصل که هر یک آموزه ای برای زندگی محسوب می شود، ارائه کرده است.استنگل در اثر « نلسون ماندلا، تصویری از یک مرد فوق العاده » به بازگو کردن لحظاتی می پردازد که در پی آن، پدر بزرگ آفریقای جنوبی در ورطه امتحان قرار گرفته و دانش و خردی که در پی زندگانی طولانی خود آموخته است را در اختیار ما قرار می دهد. این کتاب الهام بخش و عمیق، روح این مرد فوق العاده، مبارز، فدایی، زمامدار و رهبر اخلاقی را به تصویر کشیده و باعث می شود به خود نگاهی بیاندازیم، باورهای خود را بازنگری کنیم و در مورد میراثی که از خود به جای خواهیم گذاشت، بیندیشیم.