چگونه یک روز کاری خوب داشته باشیم

1,990,000ریال

نویسنده: کارولاین وب

ترجمه: محمد حسن فکری

از نظر مردم، روز خوب روزی است که سرشار از انرژی باشد و ما از انجام کارهای خود احساس رضایت و شادی نماییم. اما کار ولین وب نویسنده کتاب حاضر به ما نشان می دهد که چگونه با به کار بردن علوم رفتاری، یک روز خوب کاری داشته باشیم. مهم ترین نکته ای که او بر اساس پژوهش های علمی فراوان به آن اشاره دارد، دو سیستمی بودن مغز انسان است: اول سیستم ارادی و دوم سیستم غیر ارادی یا خودکار.

توضیحات

از نظر مردم، روز خوب روزی است که سرشار از انرژی باشد و ما از انجام کارهای خود احساس رضایت و شادی نماییم. اما کار ولین وب نویسنده کتاب حاضر به ما نشان می دهد که چگونه با به کار بردن علوم رفتاری، یک روز خوب کاری داشته باشیم. مهم ترین نکته ای که او بر اساس پژوهش های علمی فراوان به آن اشاره دارد، دو سیستمی بودن مغز انسان است: اول سیستم ارادی و دوم سیستم غیر ارادی یا خودکار.