کتاب صوتی رئیسان، رهبران، شما کدامید؟

500,000ریال

نویسنده: راجیو پشاواریا

ترجمه: فرزانه قوجلو

خرید نسخه چاپی

رهبران، توان ماندن و جنگیدن را دارند و انرژی لازم را به پیرامون خود انتقال می دهند. در حالی که غیر رهبران تسلیم می شوند. انرژی را نه می توان خود به خود آن را با پذیرش سمتی دهان پر کن یاد گرفت. انرژی رهبری را باید کشف کرد و راه میان بری هم برای رسیدن به آن وجود ندارد. این کتاب صوتی، راهی است برای کشف انرژی رهبری که درون شما نهفته است و کشف انرژی رهبری که درون شما نهفته است و کشف آنکه چگونه می توانید به دیگران کمک کنید تا انرژی خود را پیدا کنند

توضیحات

رهبران، توان ماندن و جنگیدن را دارند و انرژی لازم را به پیرامون خود انتقال می دهند. در حالی که غیر رهبران تسلیم می شوند. انرژی را نه می توان خود به خود آن را با پذیرش سمتی دهان پر کن یاد گرفت. انرژی رهبری را باید کشف کرد و راه میان بری هم برای رسیدن به آن وجود ندارد. این کتاب صوتی، راهی است برای کشف انرژی رهبری که درون شما نهفته است و کشف انرژی رهبری که درون شما نهفته است و کشف آنکه چگونه می توانید به دیگران کمک کنید تا انرژی خود را پیدا کنند