استیو جابز باشید

2,440,000ریال

نویسندگان: برنت اشلندر، ریک تتزلی

ترجمه: محمد حسن فکری

استیو جابز: من کاملا مطمئن هستم که اگر از اپل اخراج نمی شدم، هیچ یک از این اتفاق ها نمی افتاد. خوردن دارو وحشتناک است اما بیمار به آن نیاز دارد. گاهی زندگی با آجر بر سر شما می کوبد! ایمان خود را از دست ندهید. فکر می کنم تنها چیزی که عاشق کارهایی بودم که انجام می دادم. شما نیز باید کاری که عاشقش هستید را پیدا کنید، آرام ننشینید.

توضیحات

استیو جابز: من کاملا مطمئن هستم که اگر از اپل اخراج نمی شدم، هیچ یک از این اتفاق ها نمی افتاد. خوردن دارو وحشتناک است اما بیمار به آن نیاز دارد. گاهی زندگی با آجر بر سر شما می کوبد! ایمان خود را از دست ندهید. فکر می کنم تنها چیزی که عاشق کارهایی بودم که انجام می دادم. شما نیز باید کاری که عاشقش هستید را پیدا کنید، آرام ننشینید.