رئیسان، رهبران، شما کدامید؟

1,670,000ریال

نویسنده: راجیو پشاواریا

ترجمه: فرزانه قوجلو

خرید نسخه صوتی

این اثر توسط راجیو پشاواریا، مدیر عامل یک مرکز آموزش رهبری مستقر در مالزی نگاشته شده است. نویسنده این کتاب طی 24 سال در زمینه رهبری و مدیریت در سازمان هایی چون آمریکن اکسپرس، اچ.اس.بی.سی، گلدمن ساکس، کوکا کولا، مورگان استانلی و… فعالیت داشته است. این کتاب راهی است برای کشف انرژی رهبری که درون شما نهفته است و کشف آنکه چگونه می توانید به دیگران کمک کنید تا انرژی خود را پیدا کنند.

توضیحات

این اثر توسط راجیو پشاواریا، مدیر عامل یک مرکز آموزش رهبری مستقر در مالزی نگاشته شده است. نویسنده این کتاب طی ۲۴ سال در زمینه رهبری و مدیریت در سازمان هایی چون آمریکن اکسپرس، اچ.اس.بی.سی، گلدمن ساکس، کوکا کولا، مورگان استانلی و… فعالیت داشته است. این کتاب راهی است برای کشف انرژی رهبری که درون شما نهفته است و کشف آنکه چگونه می توانید به دیگران کمک کنید تا انرژی خود را پیدا کنند.