رهبران نوین

1,940,000ریال

نویسنده: دنیل گلمن

ترجمه: امیرمحمد قدس شریفی

وظیفه بنیادی هر رهبر، ایجاد حس خوب در رهروانش است و این هنگامی میسر می شود که رهبر هم افزایی کند. یعنی فورانی از انرژی مثبت را باعث شود که منجر به شکوفایی افراد گردد. به این ترتیب، نقش بنیادین یک رهبر مسلما نقشی هیجانی است. در این کتاب، تنها به ایجاد هم افزایی و بهبود عملکرد توسط رهبران هوشمند هیجانی پرداخته نشده است، بلکه نحوه به کارگیری این توانمندی در رهبران، گروه ها و نیز تمامیت یک سازمان به تصویر کشیده شده است. ایده رهبری نوین بر مبنای یافته های دانش عصب شناسی استوار شده است.

توضیحات

وظیفه بنیادی هر رهبر، ایجاد حس خوب در رهروانش است و این هنگامی میسر می شود که رهبر هم افزایی کند. یعنی فورانی از انرژی مثبت را باعث شود که منجر به شکوفایی افراد گردد. به این ترتیب، نقش بنیادین یک رهبر مسلما نقشی هیجانی است. در این کتاب، تنها به ایجاد هم افزایی و بهبود عملکرد توسط رهبران هوشمند هیجانی پرداخته نشده است، بلکه نحوه به کارگیری این توانمندی در رهبران، گروه ها و نیز تمامیت یک سازمان به تصویر کشیده شده است. ایده رهبری نوین بر مبنای یافته های دانش عصب شناسی استوار شده است.