کمی بی‌شعور باشیم

750,000ریال

نویسنده: دکتر ناصر پروانی

تا نقشه قلب کسی را نداشته باشی،
تا قلب کسی را فتح نکنی،
نمی‌توانی آن را بشکنی …

10 در انبار

توضیحات

کتاب «کمی بی‌شعور باشیم» بیست‌و چهارمین اثر ناصر پروانی چاپ شده است و تمام عواید حاصل از فروش آن صرف تهیه پوشاک برای کودکان بی‌بضاعت می‌شود.

در مقدمه کتاب کمی بی‌شعور باشیم می‌خوانیم:
«اسراف محبت و بذل بخشایش به گونه‌ای که مجبور به حذف تمایلات و نیازهای حیاتی و حتی ویترینی خویش باشی همواره مورد نقد و ایراد بوده است. اگرچه جایگاه نوع دوستی و شریف زندگی کردن در جامعه بشری نمادی از تبلور شعور انسانی و کمال عقل و احساس است اما هرگاه که هجوم ایثار و از خود گذشتگی ما بر سرزمین زندگی و عمرمان صورت پذیرد به نوعی برش‌های زمانی و مکانی فرصت‌های حیاتی را از خویشتن سلب نموده‌ایم. تقابل عشق و عقل، خوددوستی و دیگردوستی، سال‌های سال است که با تعادل به سرمنزل مقصود رسیده است. ریل قطاری را تصور کنید که دو طرف آن تا بی نهایت در افق دید ما در کنار یکدیگر پیش می رود. چوب‌های ما بین دو طرف ریل قطار همانند چالش‌های کوتاه و بلند مدتی است که در مسیر زندگی، اجتناب‌ناپذیرو ملموس هستند. دو خط موازی ریل قطار تمام ترن‌ها را با واگن‌هایی که به دنبال خود می‌کشند، در نهایت به مقصد و مقصود می‌رسانند.
اما در این مسیر، پیچ و خم جاده، سرعت و کندی حرکت، عوامل بیرونی و طبیعی و چوب‌های متصل‌کننده دو خط آهن به هم که بر زیرساختی محکم بنا شده است کی و چگونه رسیدن به مقصد را تعیین می‌کنند.
مسیر زیباترین مقصد است و اشتیاق مقصد شیرین‌کننده مسیر. پس با لذت بردن از مسیر و اشتیاق به مقصد می‌توانیم تعادلی زیبا در طی مسیر زندگی ایجاد کنیم. مقصد هوسی بود که عمرم به فنا داد/اما تو بدان مقصد ما درک مسیر است»